O projekcie

W dniu 29 lipca 2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Miastem Limanowa została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa” w ramach działania I gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 ty. RLM, priorytetu – “Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Umowę podpisała Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa.
Umowa została zmieniona czterema Aneksami: Nr 1 z dnia 15 lipca 2014 r., Nr 2 z 26 stycznia 2015 r., Nr 3 z 13 maja 2015 r., Nr 4 z dnia 16.11.2015 r. i Aneks Nr 5 z dnia 31.12.2015 r.
 
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 23 376 165,61 zł; Miastu Limanowa zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 10 528 949,41 zł.
Realizacja Projektu przewidziana została na lata 2013, 2014, 2015 i obejmuje następujące kontrakty:
Kontrakt 1
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:  Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik w Limanowej.
Kontrakt 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
Kontrakt 3
Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Limanowej, która obejmuje następujące elementy: modernizacja osadnika Imhoffa, stacja zlewcza ścieków dowożonych, roboty wyburzeniowe, pompownia B, przebudowa osadników wspomagających, budowa zbiornika pośredniego osadu, przebudowa poletek osadowych, wykonanie instalacje elektrycznych i AKP, budowa dróg i chodników, budowa sieci technologicznych.
Kontrakt 5
Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Lipowej 
Kontrakt 6
Przebudowa kolektora kanalizacji grawitacyjnej wzdłuż potoku Starowiejskiego i w rejonie ul. Ceglarskiej
Kontrakt 7
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.  Bocznej i M.B Bolesnej oraz przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Jabłonieckiej i Sienkiewicza  
Kontrakt 8
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej wraz z pompownią wody przy ul. Fabrycznej
Kontrakt 9
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łazarskiego
Kontrakt 10
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Limanowej
 
W ramach Projektu zostanie wybudowane 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3,2 km wodociągów. 
834 osoby uzyskają możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej a 276 osób do sieci wodociągowej.
Projekt obejmuje swoim zakresem również modernizację oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, pompowni ścieków przy ul. Lipowej oraz 3,9 km sieci kanalizacyjnej i 0,6 km sieci wodociągowej - beneficjentem projektu będą więc także korzystający z systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Limanowa.

 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko