Kontrakt 1

Kontrakt nr 1 obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik w Limanowej

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej
Ze względu na ukształtowanie terenu projektowana kanalizacja na obszarze Projektu będzie grawitacyjno – tłoczna. Trasy kanałów poprowadzone zostaną w dostosowaniu do istniejącej zabudowy oraz warunków terenowych.
 
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane będą z rur PVC o średnicy od 200 mm. Kanały tłoczne zaprojektowano z rur polietylenowych PE, PEHD, o średnicy od 63 mm do 125 mm. Uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych, o średnicy 1000mm. Przyłącza kanalizacyjne wykonane będą z rur PVC o średnicy 160 mm.
 
Przepompownia ścieków
Zastosowana zostanie przepompownia niewymagające stałej obsługi, sterowana automatycznie i wyposażona w system ochronny dla bezobsługowych przepompowni ścieków oraz system transmisji danych, umożliwiający zdalny monitoring pracy przepompowni ścieków.
Przepustowość pompowni uwzględniają całą docelową zlewnię przewidzianą w granicach zlewni, a także ewentualne przyszłe odcinki sieci kanalizacyjnej wynikające z planów zagospodarowania oraz z nowych podziałów geodezyjnych. Technologia pracy przepompowni umożliwia ich użytkowanie przy obecnym i docelowym zrzucie ścieków.
Zastosowane zostaną pompy z wirnikiem otwartym i zaworem płuczącym. Zawór płuczący jest automatycznie działającym urządzeniem, które wykorzystuje pracę pompy do wytworzenia silnego strumienia cieczy, płuczącego całą przepompownię na początku każdego cyklu pompowania. W efekcie całą zawartość przepompowni zostaje intensywnie wymieszana tak, że osady denne są skutecznie usuwane razem ze ściekami.
Przepompownie zabezpieczone zostaną przed wydostawaniem się odorów do atmosfery. 

Ostatnie aktualności

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko