Zakończenie i rozliczenie Kontraktu nr 2

Kontrakt nr 2 obejął budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej - etap II.

Kanalizacja została wybudowana w 2011 r. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych "MEN-GAZ" Czesław Wróbel z Męciny, na podstawie umowy o roboty budowlane Nr 52/WI/2011 z dnia 14.02.2011 r. zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 10.05.2011 r., za kwotę 225 506,87 zł brutto.

Łączna długość wybudowanej kanalizacji w ramach tego kontraktu wynosi 547,5 m , w tym:
- kanalizacja z rur PCW fi 250 mm o długości 466,90 m
- kanalizacja z rur PCW fi 200 mm o długości 33,15 m
- kanalizacja z rur PCW fi 160 mm o długości 47,45 m

W dniu 14.10.2013 r. Miasto Limanowa złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pierwszy wniosek o płatność, w którym wystąpiło o refundację 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych na budowę tej kanalizacji.

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko