Umowa z Inżynierem Kontraktu podpisana

W dniu 27 sierpnia br. pomiędzy Miastem Limanowa reprezentowanym przez Burmistrza Miasta – Władysława Biedę a Domem Inżynierskim PROMIS S.A. ze Szczecina reprezentowanym przez Prezes Zarządu Urszulę Głod została zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktów realizowanych w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach działania I gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 ty. RLM, priorytetu – “Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach zawartej umowy zespół wykwalifikowanych osób posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zarządzać będzie procesem inwestycyjnym przy następujących zadaniach:
-  Kontrakt 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Limanowej, w rejonie ul. Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik – planowany termin realizacji inwestycji : 01.03.2014 – 30.09.2014 r.
-  Kontrakt 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Limanowej w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej
- Kontrakt 3: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Limanowej – planowany termin realizacji inwestycji: 30.10.2013 – 30.06.2014 r.
 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje  w szczególności:
1)   koordynację realizacji Projektu,
2)   nadzór nad przebiegiem inwestycji,
3)   monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym,
4)   wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty FIDIC,
5)   wykonywanie obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
6)   koordynację czynności specjalistów, wchodzących w skład zespołu Inżyniera Kontraktu, pełniących funkcję inspektorów nadzoru robót branżowych,
7)   pośrednie rozliczenia finansowe z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów,
8)   końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych Kontraktów
9)   mediacje i rozjemstwo w sporach na zasadach określonych w umowach na realizację Kontraktów
10)    wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
11)    egzekwowanie gwarancji należytego wykonania umowy w okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 
Umowa z Domem Inżynierskim PROMIS opiewa na kwotę 232.470,00zł, a jej realizacja trwać będzie do 30.11.2014r., a następnie w okresie gwarancji poszczególnych Kontraktów .

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko