Spotkanie z mieszkańcami w dniu 4 grudnia 2015 r.W dniu 4 grudnia w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej odbyło się spotkanie z mieszkańcami terenów gdzie budowane są w ramach Projektu kanalizacje i wodociągi.  Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń przedstawił podstawowe informacje nt  Projektu, natomiast Kierownik Zakładu Wodociągów MZGKiM Sp. z o.o. Krzysztof Sułkowski poinformował o procedurze przyłączenia do sieci.


Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa” realizowany jest przez Miasto Limanowa w ramach działania I gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytetu – “Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

W roku 2011 i 2014 zrealizowany został I etap Projektu, w którym wartość robót budowlanych wynosiła 11,5 mln złotych.

Kontrakty w ramach I etapu obejmowały dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków za kwotę ponad 8,5 mln złotych głównie w zakresie gospodarki osadowej oraz instalacji pomocniczych oraz za kwotę ponad 3 mln zł wykonano prawie 7 km kanalizacji sanitarnej m.in. w rejonie ulic: Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, M.B. Bolesnej i Krakowskiej, a także na osiedlu Chmielnik.

Kontrakty, o których mowa wyżej zostały zakończone i odebrane. Mieszkańcy terenów, gdzie powstała kanalizacja mogą więc już od jakiegoś czasu przyłączać swoje domy do sieci kanalizacyjnej skąd ścieki trafiają do zmodernizowanej oczyszczalni.

Zakończenie powyższych Kontraktów to jednak nie koniec realizacji całego Projektu, ponieważ w maju br. został podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie aneks do umowy o dofinansowanie, w ramach którego przyznane zostało Miastu Limanowa dodatkowe dofinansowanie na realizację kolejnych Kontraktów czyli tzw. etap II.

I tak łączny koszt Projektu po rozszerzeniu opiewa na kwotę 24 220 920,60 zł, z tego dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności wyniesie 10 908 726,67 zł. Do chwili obecnej Miasto Limanowa otrzymało powałę dofinansowania tj. 5 393 204,67 zł a jeszcze w grudniu spodziewamy się dotacji w kwocie blisko 2,5 mln zł.

W ramach nowych kontraktów opiewających na kwotę 10 mln zł modernizowana jest pompownia ścieków przy ul. Lipowej, stacja uzdatniania wody przy ul. Starodworskiej,
a także została poddana renowacji stara nieszczelna sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Dodatkowo powstały dwie hydrofornie wraz z nowymi wodociągami o dł. ponad 3 km oraz
1 km nowej sieci kanalizacyjnej przy ul. Bocznej i M.B. Bolesnej.

Modernizacja stacji uzdatniania wody za kwotę ponad 2,5 mln zł obejmie przede wszystkim modernizację układu filtracji z wymianą filtrów poziomych na pionowe, wprowadzenie nowej technologia dezynfekcji wody oraz wymianę rurociągów zasilających filtry.

Wykonane inwestycje pozwolą na włączenie do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej budynków, w których mieszka ponad 830 osób a możliwość korzystania z miejskiej wody otrzyma ponad 270 osób. Jednakże z uwagi na fakt, że Projekt obejmuje swoim zakresem modernizację miejskiej oczyszczalni i stacji uzdatniania wody należy uznać, iż Beneficjentem Projektu będą wszyscy mieszkańcy korzystający z systemu kanalizacji i wodociągów na terenie miasta Limanowa.

Na zakończenie zgromadzeni mieszkańcy otrzymali materiały promocyjne Projektu.

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko