Zakończenie realizacji Projektu


W dniu 31 grudnia 2015 r. Miasto Limanowa zakończyło realizację Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Limanowa”

Projekt realizowany był w dwóch etapach:

  1. Kontrakty 1, 2 i 3 w latach 2011 oraz 2014-2015.

W ramach Kontraktu 1 i Kontraktu 2 w rejonie ulic Rupniowskiego , Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej , M.B. Bolesnej i Chmielnik  za kwotę 3,26 mln zł spółka INKO 2001  z Nowego Sącza  oraz MEN-GAZ Czesław Wróbel z Męciny wybudowali ponad 7,5  km kanalizacji sanitarnej wraz z jedną pompownią dla co najmniej 732 osób.

Kontrakt 3, z którego efektów skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta Limanowa obejmuje etap III rozbudowy i modernizacji oczyszczalni , w skład którego weszły następujące elementy: modernizacja osadnika Imhoffa, stacja zlewcza ścieków dowożonych, roboty wyburzeniowe, zakup i montaż prasy, pompownia B, przebudowa osadników wspomagających, budowa zbiornika pośredniego osadu, przebudowa poletek osadowych, wykonanie instalacje elektrycznych i AKP, budowa dróg i chodników, budowa sieci technologicznych, wykonanie elementów zagospodarowania terenu - m.in. budowa i przebudowa dróg na terenie oczyszczalni. Łączny koszt zadania wykonanego przez WOLIMEX Eugeniusz Wojak z Limanowej wyniósł 8,58 mln zł.

  1. W roku 2015 w wyniku rozszerzenia Projektu zrealizowane zostały Kontrakty 5,6,7,8, 9 i 10 tj.:

- za kwotę 7,55 mln zł Spółka INSBUD z Tarnowa zmodernizowała przepompownię ścieków przy ul. Lipowej, przebudowała 3,7 km starej kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Starowiejskiego i Jabłonieckiego oraz rejonie ul. Ceglarskiej, przebudowała 0,6 km wodociągu przy ul. Łazarskiego i M.B. Bolesnej. Powstał 1,0 km kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bocznej i M.B. Bolesnej dla 102 osób oraz 3,3 km nowego wodociągu przy ul. Krakowskiej i Dębowej z dwiema hydroforniami.

- firma GUTKOWSKI z Leszna w ramach modernizacji SUW przy ul. Starodworskiej wykonała modernizację układu filtracji pospiesznej ciśnieniowej w istniejącym budynku filtrów wraz z modernizacją pompowni wody po koagulacji a w tym m.in. wymianę filtrów poziomych I i II stopnia filtracji na pionowe, wymianę rurociągów zasilających filtry, wymiana pomp, wykonanie systemów AKPiA. Ponadto została zmieniona technologia dezynfekcji wody chlorowej na roztwór dwutlenku chloru poprzez zakup i zabudowę generatora dwutlenku chloru w budynku chlorowni wraz z dostawą i montażem węzła do magazynowania i dozowania reagentów i roztworu dwutlenku chloru a następnie stopniowa zmianę dezynfektanta podawanego do sieci . Koszt inwestycji to 2,57 mln zł.

 

Łączna wartość całego Projektu po rozliczeniu wyniosła 23,39 mln zł z tego wysokość dofinansowania Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności  w ramach działania I gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytetu – “Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, wynosi 10,53 mln zł.

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko