Odbiór techniczny robót w zakresie miejskiej oczyszczalni ściekówW dniu 14 listopada 2014 r. rozpoczął się odbiór techniczny robót w zakresie przebudowy i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Limanowej, które wykonywał P.P.U.H. „WOLIMEX”  Eugeniusz Wojak z Limanowej.
Wartość zrealizowanego Kontraktu wyniosła brutto 8 526 082,02 zł i stanowi część Projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa” w ramach działania I gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 ty. RLM, priorytetu – “Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Roboty budowlane objęły przede wszystkim gospodarkę osadową, a także instalacje pomocnicze, w tym m.in.: modernizację osadnika Imhoffa, stację zlewczą ścieków dowożonych, roboty wyburzeniowe, pompownię B, przebudowę osadników wspomagających, budowę zbiornika pośredniego osadu, przebudowę poletek osadowych, wykonanie instalacji elektrycznych i AKP, budowę dróg i chodników oraz budowę sieci technologicznych.
W odbiorze technicznym uczestniczyli przedstawiciele Miasta Limanowa tj. Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa, Wacław Zoń Zastępca Burmistrza, Marek Mitko Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Projektu i pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, przedstawiciele Użytkownika tj. Henryk Kapera – Prezes MZGKiM  Sp.  z o.o., Krzysztof Sułkowski Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Katarzyna Bulanda Kierownik oczyszczalni . Inżyniera Kontraktu reprezentowali: Leszek Smajdor Inżynier Rezydent oraz Inspektorzy nadzoru: Wojciech Wesołowski, Stanisław Chrobak i Edward Malaga oraz przedstawiciel Wykonawcy Bronisław Ciuła Dyrektor P.P.U.H. WOLIMEX .
Wykonany zakres prac stanowił ostatni etap modernizacji miejskiej oczyszczalni, która teraz zapewni prawidłowe oczyszczenie dostarczonych ścieków z terenu całej Aglomeracji.

 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko